responsive

Usluge

  1. zastupanje iz oblasti radnih odnosa (trenutno najaktuelnije zastupanje zaposlenika osnovnih škola na području Unsko-sanskog kantona, policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i policijskih službenika Granične policije Bosne i Hercegovine)

  2. zastupanje stranih pravnih i fizičkih lica u vezi stranih ulaganja na području Bosne i Hercegovine sa kompletnom procedurom oko pribavljanja odobrenja za strano ulaganje od nadležnog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i upis u Registar društava nadležnih sudova na području Bosne i Hercegovine

  3. zastupanje pravnih i fizičkih lica, u upravnim sporovima, sa akcentom na primjenu poreznih propisa

  4. zbog dugogodišnjeg radnog iskustva u privredi specijalizovan za privredne sporove između privrednih društava svih oblika

  5. zastupanje pravnih lica na osnovu Ugovora o zastupanju zaključenih na neodređeno vrijeme, a najkraće na godinu dana, uz paušalno plaćanje usluga zastupanja (u tom slučaju se ne primjenjuje Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata - Službene novine Federacije BiH, broj: 22/04.)