Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi.

Pravda je stalna i trajna volja svakome dati pravo koje mu pripada.


Usluge

Vama na usluzi

Advokatska kancelarija Tatarević se u granicama zakona, a u skladu sa ustavnim načelima, moralom društva i načelima i principima akata Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i osnovama Kodeksa advokatske etike advokata Federacije Bosne i Hercegovine, dosljedno bori za vladavinu prava kroz ostvarivanje i zaštitu prava, obaveza i pravnih interesa, kao i sloboda građana koje brani i zastupa.

Djelatnost Advokatske kancelarije Tatarević obuhvata:

  • Davanje pravnih savjeta
  • Sastavljanje različitih podnesaka (zahtjevi, tužbe, predstavke, molbe, žalbe i dr.)
  • Sastavljanje raznih isprava (ugovori i dr.)
  • Zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim državnim organima, arbitražama, te pravnim osobama
  • Odbranu i zastupanje okrivljenog u krivičnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba i
  • Pružanje i drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitili njihova prava i interesi.

Advokatska kancelarija Tatarević se fokusira na kvalitet usluga i profesionalan pristup kako prema pojedincima, tako i prema grupama korisnika. Strategija razvoja ogleda se u stalnom praćenju inovacija i poboljšanja u ovoj oblasti kako bi odgovorila na posebne i specifične zahtjeve klijenata.


Prioritet rada je saradnja sa pravnim službama, advokatskim komorama i velikim brojem klijenata kroz najviši kvalitet usluga iz sljedećih oblasti prava:

Građansko pravo

Privredno pravo

Porodično pravo

Nasljedno pravo

Radno pravo

Upravno pravo i pravo stranaca

Vlasničko-pravni i imovinsko pravni odnosi

Zemljišne knjige

Zastupanje pred Sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu