Zastupanje pred evropskim sudom za ljudska prava u Strasburgu


Usluge

Advokatska kancelarija vrši izradu predstavki koje podnosi Evropskom sudu za ljudska prava (European Court of Human Rights) u Strazburgu zbog povreda prava zagarantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.


Trenutno se pred sudom nalazi veliki broj predstavki podnesenih od strane Advokatske kancelarije Tatarević, kao zastupnika podnosioca predstavki, a u vezi zahtjeva da sud presudi da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, da presudi da je došlo do povrede člana 1. Protokola broj 1. uz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, da presudi da Bosna i Hercegovina mora osigurati izvršenje domaćih presuda koje su predmet razmatranja u ovom slučaju u roku od tri mjeseca od dana kada presuda postane pravosnažna prema članu 44. stav 2. Konvencije, te da u istom roku podnosiocu predstavke isplati iznos od 1.000,00 EUR-a (hiljadu eura) pretvoren u domaću valutu po tečaju na dan izmirenja, kao i svaki porez koji može biti zaračunat na ime nematerijalne štete, te iznos od 500,00 EUR-a (pet stotina eura) pretvoren u domaću valutu po tečaju na dan izmirenja, kao i svaki porez koji mu može biti zaračunat, na ime troškova i izdataka i da presudi da će se od isteka navedena tri mjeseca do izmirenja plaćati obična kamata na gore navedeni iznos po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, za tri postotna boda.

Građansko pravo

Privredno pravo

Porodično pravo

Nasljedno pravo

Radno pravo

Upravno pravo i pravo stranaca

Vlasničko-pravni i imovinsko pravni odnosi

Zemljišne knjige

Zastupanje pred Sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu